blank

Uvod u medicinu

Napisano u I. godina

 • U okviru kolegija student se upoznaje s osnovnim medicinskim pojmovima, te glavnim zadacima liječničke profesije.
  Medicina i suvremene civilizacije. Put do liječničke profesije. Svrha medicine i medicinara očima vrhunskih medicinskih stručnjaka. Panel nastavnika Medicinskog fakulteta u Osijeku - kako učiti i naučiti. Zadaci liječničke profesije u prošlosti i sadašnjosti. Ustroj medicine, područja i polja.
 •  
 • Obavezna literatura:
  1. Grmek MD, Budak A, ur. Uvod u medicinu. Globus, Zagreb, 1996.

  Dopunska literatura:

  1. Jakšić Ž, Kovačić L. i sur. Socijalna medicina, Medicinska naklada, 2000. Medicinska enciklopedija
  2. Rakel, David: Integrative Medicine, 3rd Edition, Elsevier, 2012.
 • 12.01.2016.
  26.01.2016.
  09.02.2016.
  23.02.2016.
  15.03.2016.
  12.04.2016.
  28.06.2016.
  12.07.2016.
  13.09.2016.
  27.09.2016.
 • prof.dr.sc. Aleksandar Včev
  doc.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić
  doc.dr.sc. Silvio Bašić
  doc.dr.sc. Igor Filipčić
 • Nakon odslušanog predmeta i izvršenih svih obveza student treba znati usvojiti slijedeće cjeline:
  • Definicija medicine
  • Zadaće medicine
  • Jedinstvena medicina
  • Osnovni medicinski pojmovi
  • Znanstvena, narodna i neslužbena medicina
  • Nadriliječništvo
  • Osobitosti liječničkog poziva
  • Motivi za izbor liječničke profesije
  • Način medicinske izobrazbe u nas i u svijetu
  • Tipične faze studiranja studenta medicine
  • Prirodnoznanstvene osnove medicine
  • Društvene osnove medicine
  • Eksperimentalna medicina
  • Osobitosti kliničke medicine
  • Osobitosti psihološke medicine
  • Definicija liječničke profesije
  • Jezik, titule i simboli u liječničkoj profesiji
  • Liječničke organizacije u svijetu i u nas
  • Liječnička solidarnost
  • Feminizacija medicine
  • Kontrola i samokontrola rada liječnika
  • Medicinske struke i specijalizacije
  • Mjesto rada liječnika
  • Suradnja u medicini i zdravstvu
  • Trajno učenje i usavršavanje, relicenciranje
  • Stil učenja i sposobnost za izbor specijalizacije
  • Učenje uz pomoć rješavanja problema
  • Rad u grupi, suradnja u timu i odnos prema kolegama
  • Tehnike i tehnička pomagala u učenju medicine

webmail studomat  knjiznica alumni