blank

Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Napisano u Katedre

Predsjednica katedre

 • Prof.dr.sc. Slavica Kvolik

Nastavnici i suradnici

 • Prof.dr.sc. Slavica Kvolik - redoviti profesor
 • Doc.dr.sc. Ivan Radoš - docent
 • Doc.dr.sc. Ozana Katarina Tot - docent
 • Dr.sc. Andreja Rakipović Stojanović - poslijedoktorand
 • Nenad Nešković - asistent
 • Sonja Škiljić - asistent
 • Dino Budrovac - asistent

Vanjski suradnici

 • Izv.prof.dr.sc. dr. sc. Ivo Matić - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Branka Maldini - izvanredni profesor
 • Doc.dr.sc. Gordana Brozović - docent
 • Doc.dr.sc. Višnja Nesek Adam - docent
 • Doc.dr.sc. Tatjana Goranović - docent
 • Doc.dr.sc.Tatjana Šimurina - docent
 • Doc.dr.sc. Ivana Haršanji-Drenjančević - docent
 • Dr.sc. Nevenka Miličević - poslijedoktorand
 • Dr.sc. Gordana Kristek - poslijedoktorand
 • Dr.sc. Dajana Đapić - asistent
 • Višnja Ikić - asistent
 • Marica Kristić - asistent
 • Marinko Jelečević - asistent
 • Aurelija Majdenić Štaba - asistent
 • Darija Venžera Azenić - asistent
 • Ninoslava Vonić - asistent

Povijest razvoja

Odjel za anesteziologiju u tadašnjoj Općoj bonici Osijek osnovan je je 1969. godine. 1984. godine su unutar Odjela formirane dvije radne jedinice, Odsjek za anesteziologiju i reanimatologiju i Odsjek intenzivnog liječenja. Za voditeljicu JIL-a je imenovana dr. Dubravka Jovandžikova, koja je bila i prvi koordinator za eksplantaciju u Općoj bolnici Osijek. Od 1980 na Odjelu se organizira i izvodi dio nastave iz područja anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja u sklopu predmeta 'Kirurgija', prvobitno u okviru Područnog studija u Osijeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prva voditeljica nastave iz područja anestezije bila je Prof. dr. sc. Jagoda Bolčić-Wickerhauser. Ubrzo započinje stručno i znanstveno obrazovanje liječnika Odjela putem pohađanja poslijediplomskih stručnih i znanstvenih studija. Postupno se razvija znanstveno-istraživačka djelatnost, a 1988. godine dr. Zlatko Houra obranio je prvi magisterij na Odjelu.

1998. godine se dr. Dubravka Ivić uključuje kao suradnik u rad na znanstveno-istraživačkom projektu 108195 pod nazivom „Načela primjene antimikrobnoh lijekova" (voditelj projekta prof. dr. sc.Schonwald, i prof.dr.sc.Bruno Baršić. Od tada istraživači Odjela aktivno sudjeluju u nizu znanstvenoistraživačkih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Rad na liječenju boli rezultirao je 1989 godine početkom rada Ambulante za liječenje boli Opće bolnice Osijek, koje je utemeljiteljica prim. Mira Fingler, dr. med. a danas joj je voditelj doc. dr. sc. Ivan Radoš. U ambulanti se od njenog osnutka provodi farmakološko i nefarmakološko liječenje boli. Krajem 2003. godine pri Odjelu anesteziju i intenzivno liječenje formiran je Odsjek za liječenje boli, koji je danas prerastao u Klinički odjel za liječenje boli te je edukacijska baza za obrazovanje liječnika specijalizanata i specijalista iz područja algologije.

1998. godine Medicinski fakultet postaje samostalan fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a Odjel postaje nastavna baza Medicinskog fakulteta u Osijeku. Osnovana je Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, koje je pročelnica od njenog osnutka Prof. dr. sc. Katarina Šakić. Od 2012. predsjednica Katedre je Prof. dr. sc. Slavica Kvolik. Pod utjecajem Katedre dolazi do aktivnog uključivanja liječnika Klinike u diplomsku, a nakon 2002. godine i poslijediplomsku nastavu. Prof. dr. sc. Katarina Šakić pokrenula je niz tečajeva stalne medicinske izobrazbe, u koje je uključila liječnike Klinike. Katedra za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje snažan je pokretač pisanja znanstvenih i stručnih radova, izdavanja udžbenika i promocije Klinike i Medicinskog fakulteta u Osijeku. Osnutkom Katedre stekli su se uvjeti za izvođenje znanstvenih studija i kvalitetniju edukaciju osoblja. Nakon 2002 godine liječnici s odjela započinju suradnju s kolegama s Medicinskog fakulteta i drugih klinika i odjela Kliničke bolnice Osijek te započinju niz istraživanja od kojih je dio do sada završen i publiciran.

Osim aktivnosti na Medicinskom fakultetu, djelatnici Katedre su aktivni u stručnim društvima Zbora liječnika Hrvatske: Hrvatskom društvu za anesteziju i intenzivno liječenje, Hrvatskom društvu za intenzivnu medicinu, Hrvatskom društvu za regionalnu anesteziju i analgeziju, Hrvatskom društvu za liječenje boli, i drugima. Mr. sc. Boris Kratofil je u dva mandata bio potpredsjednik Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje, urednik časopisa Acta Anaesthesiologica Croatica 1993-97. i član upravnog odbora Hrvatsko društva za intenzivnu medicinu. Prim. dr. sc. Mira Fingler je od 2009. godine je predsjednica Hrvatskog društva za liječenje boli kojemu je sjedište u Osijeku. Dr Ivan Radoš je od 2009. godine tajnik istog Društva, a dr. Marica Kristić je rizničar Društva. Doc. dr. sc. Slavica Kvolik rizničar je Hrvatskog društva za Regionalnu anesteziju i analgeziju.

Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, klasa: UP/I-510-07/10-01/04, UR BROJ: 534-07-1-2/3-11-7 od 21. siječnja 2011. godine dodijeljen je naziv „Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku", a predstojnica Klinike je doc. dr. sc. Danijela Gulam. Klinika je nastavna baza studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta "Josipa Jurja Strossmayera" u Osijeku.

Obrazovanje studenata Medicinskog fakulteta, Studija sestrinstva i studenata poslijediplomskih studija jednako je važan dio djelatnosti Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje. Uz ovo formalno obrazovanje, značajni napori se ulažu u kontinuirano obrazovanje liječničkog i sestrinskog kadra stalno zaposlenog na Odjelu putem tečajeva kontinuirane medicinske edukacije. Suradnja s drugim Odjelima i klinikama KBC-a značajna je u ovom segmentu rada.

Predanošću djelatnika Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje kontinuirano se obavlja diplomska, poslijediplomska i veći dio specijalističke obuke liječnika. Prenošenje stečenih znanja i stjecanje novih potaknuto je povezivanjem s sličnim institucijama naše i susjednih država. Djelatnici Katedre sudionici su niza multicentričnih europskih studija, tečajeva edukacije u zemlji i nozemstvu te autori niza knjiga, znanstvenih i stručnih časopisa, aktivno surađuju s stručnim društvima HLZ i s drugim katedrama Medicinskog fakulteta u Osijeku i u Zagrebu u izvođenju nastave u diplomskom i poslijediplomskom studiju. Uspostavljena je suradnja na edukciji s Katedrama iz Zagreba, Rijeke, Splita, Pečuha (Mađarska), Londona i drugih centara. Cilj nam je da se obuka za pojedine, visokospecijalizirane djelatnosti i dalje obavlja u istaknutim svjetskim ustanovama.

webmail studomat  knjiznica alumni